Kaartjes voor 15u besteld zelfde dag nog verzonden

Gratis proefdruk

Zelf online producten ontwerpen in 3D

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

KDB Creative bvba – KDB Kaarten

Boslaan 193

1502 Lembeek (Halle)

België

info@kdbcreative.be/kaarten@kdbcreative.be

+32 (0)485 52 27 13

BE0654.881.939

RPR Brussel

Artikel 1: Algemene bepalingen


De website van KDB Creative/KDB Kaarten, een bvba met maatschappelijke zetel te Boslaan 193, 1502 Lembeek, BTW BE 0654.881.939, RPR Brussel, (hierna 'KDB Creative/KDB Kaarten') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KDB Creative/KDB Kaarten moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KDB Creative/KDB Kaarten aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Eventuele kortingscodes die door ons worden toegekend kunnen enkel bij weborders gebruikt worden.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod is enkel geldig voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KDB Creative/KDB Kaarten niet. KDB Creative/KDB Kaarten is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KDB Creative/KDB Kaarten is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons via mail info@kdbcreative.be, kaarten@kdbcreative.be

of telefonisch +32 (0)485 52 27 13

Dinsdag tot vrijdag: van 10u tot 12u en van 13u tot 18u.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KDB Creative/KDB Kaarten. KDB Creative/KDB Kaarten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • Ideal

KDB Creative/KDB Kaarten is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

KDB Creative/KDB Kaarten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van

aanvragen tot verlening van diensten.

Wanneer vooruitbetaling van toepassing is, zullen wij de bestelde goederen pas verzenden van zodra het totale bedrag van de proforma factuur op onze rekening staat, en dit binnen de 3 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. De levering zal in ieder geval niet later gebeuren dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons hebt doorgegeven.

De verzendkosten zijn voor uw rekening, tenzij duidelijk anders aangegeven op de factuur.

Bij klachten kan u schriftelijk via elektronische weg met ons contact opnemen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd aan klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

De levering gebeurt zo snel als mogelijk door Bpost, PostNL, DHL, UPS, DPD, … .

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan KDB Creative/KDB Kaarten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door KDB Creative/KDB Kaarten was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van KDB Creative/KDB Kaarten.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KDB Creative/KDB Kaarten te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Op maat gemaakte, gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geretourneerd worden op grond van herroepingsrecht.

Voor overige producten heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in het bezit krijgt.

Om beroep te doen op het herroepingsrecht dient u ons via mail of schriftelijk op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgend formulier:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Als u de overeenkomst herroept dient u binnen de 14 dagen, nadat u ons schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, de goederen terug te zenden.

Terugbetaling van de in voorgaand lid besproken goederen zal gebeuren na ontvangst van de door u geretourneerde goederen.

Kosten voor terugzending van deze goederen worden gedragen door de klant.

Retouradres: KDB Creative, Boslaan 193, 1502 Lembeek (Halle), België.

Artikel 8: Garantie

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant KDB Creative/KDB Kaarten zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van KDB Creative/KDB Kaarten is bereikbaar op:

het telefoonnummer: +32 (0)485 52 27 13

Dinsdag tot vrijdag: van 10u tot 12u en van 13u tot 18u.

via e-mail: info@kdbcreative.be/kaarten@kdbcreative.be

of per post : Boslaan 193, 1502 Lembeek (Halle), België.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover KDB Creative/KDB Kaarten beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt KDB Creative/KDB Kaarten zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij de registratie op onze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van KDB Creative/KDB Kaarten. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met KDB Creative/KDB Kaarten heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht noch verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

KDB Creative/KDB Kaarten behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Uw keuzemogelijkheden

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot:
- Per email (info@kdbcreative.be/kaarten@kdbcreative.be)
- Via onze website (www.kdbkaaten.be)

- Per post (t.a.v.: KDB Creative, Boslaan 193, 1502 Lembeek (Halle), België)

We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek.

U kunt kosteloos onjuiste gegevens laten verbeteren of onvolledige, irrelevante of verboden gegevens laten wissen. Dat kan door ons te contacteren:

- Per email (info@kdbcreative.be/kaarten@kdbcreative.be)
- Via onze website (www.kdbkaaten.be)

- Per post (t.a.v.: KDB Creative, Boslaan 193, 1502 Lembeek (Halle), België)

We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze te verwijderen.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

U heeft het recht om kosteloos uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

Contactgegevens verwerker

KDB Creative, Boslaan 193, 1502 Lembeek (Halle), België

info@kdbcreative.be/kaarten@kdbcreative.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, KDB Creative/KDB Kaarten heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


KDB Creative/KDB Kaarten houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door KDB Creative/KDB Kaarten om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KDB Creative/KDB Kaarten. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel, België bevoegd en dit uitsluitend in de Nederlandse taal.

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren. Lees meer over ons cookiebeleid